Avís Legal
Denominació social: MAS ACOUSTICS BARCELONA SL
Nom comercial: MAS ACOUSTICS
Domicili social: C/ Tomás Iriarte, 23-29, local 8,  08191 – Rubí (Barcelona)
CIF/NIF: B63804249
Telèfon: 93 667 59 97
Adreça electrònica: elisenda@masacoustics.com
Nom de domini: www.masacousticspro.com
 
 

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions que s’hi disposen, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar-la en coneixement dels usuaris, ja que s’entén com a suficient la publicació en el lloc web del prestador.

 

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol classe de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a ell.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, eliminant immediatament la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, se li demana que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se’n el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que en facin impossible l’accés.
.
 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està absolutament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). El prestador posa a la disposició dels usuaris la Política de privacitat de l’entitat i els informa del que s’hi especifica en els articles 13 i 14 del RGPD, sobre el dret d’informació de les persones interessades.
.
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi el títol enunciatiu, però no limitatiu, i la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament —com els dissenys, els logotips, els textos o els gràfics— són propietat del prestador o, si escau, aquest disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial i inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, els textos o els gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris i són aquests els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se sobre ells. En tot cas, el prestador compta amb la seva autorització expressa i prèvia.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i el seu esment o la seva aparició en el lloc web no implica l’existència de drets ni cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

Es pot fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, a través del l’adreça electrònica següent: elisenda@masacoustics.com.

 

GALETES

El lloc web del prestador pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Es pot consultar tota la informació sobre les galetes en la nostra pàgina de galetes.

.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o sobre les activitats que s’hi desenvolupen, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, en són competents els jutjats i tribunals de Barcelona.