Política de privacitat

MAS ACOUSTICS BARCELONA SL està especialment sensibilitzada amb la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de privacitat (d’ara endavant, la Política) MAS ACOUSTICS BARCELONA SL informa els usuaris d’aquest lloc web dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MAS ACOUSTICS BARCELONA SL es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que se’n tingui perfecte coneixement del contingut

.

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:
MAS ACOUSTICS BARCELONA SL, amb CIF/NIF B63804249, d’ara endavant «entitat»
Adreça; C/ Tomás Iriarte, 23-29, local 8 – 08191, Rubí (Barcelona)
Adreça electrònica; elisenda@masacoustics.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i el tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per MAS ACOUSTICS BARCELONA SL, ateses les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades.
 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o fins que l’interessat en sol·liciti la supressió i aquest estigui legitimat per a això.
 

LEGITIMACIÓ

MAS ACOUSTICS BARCELONA SL està legitimat per al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1.a) del Reglament general de protecció de dades personals.
 

DESTINATARIS

Les dades personals recaptades no seran cedides o comunicades a uns altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la o les finalitats expressades en els supòsits previstos segons llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament l’usuari.
.

 


DRETS DELS USUARIS:

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?
  • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’entitat sobre ell.
  • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: És només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’entitat a un altre nou responsable del tractament (no a l’interessat i per sol·licitud d’aquest).
Podeu exercir els vostres drets; inclòs el dret a retirar el consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del DNI a MAS ACOUSTICS BARCELONA SL c/ Tomás Iriarte, 23-29, local 8 – 08191, Rubí (Barcelona)—o enviant un correu electrònic a elisenda@masacoustics.com.

A més, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
.
 

MESURAS DE SEGURETAT

El responsable del tractament, MAS ACOUSTICS BARCELONA SL, aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc.
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es duen a terme transferències internacionals.
 

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s’elaboren perfils i no es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.

Podeu consultar informació addicional a: https://masacousticspro.com/clausules/