Clàusules

Clàusules R.G.P.D. i L.O.P.D.

INFORMACIÓ ADDICIONAL PER A TOTA MENA DE CLÀUSULES (2a CAPA)

RESPONSABLE: Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: MAS ACOUSTICS BARCELONA SL, amb CIF/NIF: B63804249, d’ara endavant «entitat». Adreça: C/ TOMÁS IRIARTE, 23-29, LOCAL 8, 08191 – RUBÍ. Adreça electrònica: elisenda@masacoustics.com.
 

DRETS: Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

– Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’entitat sobre ell.

– Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

– Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

– Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Portabilitat de les dades: Només és aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’entitat a un altre nou responsable del tractament (no a l’interessat i per sol·licitud d’aquest).

– No ser objecte de decisions automatitzades: Qualsevol persona interessada tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.

– Temps de conservació: Les dades proporcionades es conservaran mentre no se’n sol·liciti el cessament, es continuïn mantenint relacions comercials o altres lleis aplicables obliguin a conservar-les.

Podeu exercir els vostres drets, inclòs el dret a retirar el consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit a:

MAS ACOUSTICS BARCELONA SL, C/ TOMÁS IRIARTE, 23-29, LOCAL 8, 08191 – RUBÍ o enviant un correu electrònic a elisenda@masacoustics.com.

A més, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

CLÀUSULA PER AL FORMULARI DE LA WEB

Responsable: MAS ACOUSTICS BARCELONA SL, CIF B63804249 – C/ TOMÁS IRIARTE, 23-29, LOCAL 8, 08191- RUBÍ

La finalitat del tractament de les dades per a la qual doneu el vostre consentiment serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l’entitat, contestar les seves consultes i/o enviar publicitat de productes o serveis que puguin ser del vostre interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti el cessament de l’activitat i no se cediran a tercers, excepte quan sigui per obligació legal. Teniu dret a l’accés, rectificació o a sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins per a les quals van ser recollides en els termes previstos en la llei, que podreu exercir mitjançant un escrit dirigit a la persona responsable a l’adreça electrònica elisenda@masacoustics.com. Podeu consultar informació addicional a
 www.masacousticspro.com/ca/politica-de-privacitat